Termeni si conditii

TERMENE ȘI CONDIȚII GENERALE APLICABILE COMENZII DE TRANSPORT  PENTRU TRANSPORTATORI

  1. Definiții.

“Noi” sau “EXPEDIT3D” care transmite comanda relevantă de transport.

“Transportator” înseamnă orice societate terță căreia noi, prin intermediul comenzii de transport, îi atribuim realizarea serviciilor de transport. 

“Comandă de Transport” sau “Comandă” reprezintă instrucțiunile noastre scrise transmise prin e-mail, fax sau EDI prin care se atribuie realizarea serviciilor de transport Transportatorului și conținând termenii și condițiile în care serviciile vor fi prestate. Odată acceptată conform condițiilor exprimate mai jos, în prezenta, aceasta va fi considerată un contract de transport încheiat.  “Informații de Stare” reprezintă informațiile  descrise mai jos, fara a se limita la acestea: 1. 2. 3. Localizarea geografică actuală a vehiculului/țara, orașul din apropiere;  Orice devieri de la rutele și perioada planificate în prealabil pentru execuția comenzii;  Orice întârzieri prevăzute pentru încărcare/descărcare. 

“Întârziere” înseamnă orice abatere de la termenii temporali stipulați în comanda noastră pentru realizarea exacta a oricărei obligații. 

“Întârziere pe Zi Începută” reprezintă orice întârziere față de termenii temporali stipulați în comandă.

 “Întârziere Prevăzută” înseamnă o întârziere preconizată rezonabil a avea loc, dar care încă nu a avut loc.

“Cod de Conduită pentru Parteneri” reprezintă documentul care descrie principiile esențiale care ghidează operațiunile și activitatea noastră cu Partenerii și Transportatorii..  

“Convenție CMR” reprezintă Convenția privind Contractul pentru Transportul Rutier Internațional de Marfă (CMR) (Geneva, 19 mai 1956).

 “Convenție TIR” reprezintă Convenția privind Transportul Internațional de Marfă sub Egida Carnetelor TIR (Geneva, la 14 noiembrie 1975).

“Convenție ADR” reprezintă Acordul European privind Transportul Rutier Internațional de Mărfuri Periculoase (orașul New York, la 21 august 1975).

“MILOG” (Mindestlohngesetz) reprezintă Legea privind Salariul Minim din Germania, în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

“Legea Macron” (LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) reprezintă Legea privind Salariul Minim din Franța, în vigoare de la 1 iulie 2016.  

“Regulamentul SENT” (USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów) reprezintă Legea din Polonia privind monitorizarea transportului rutier de marfă, în vigoare din aprilie 2017.

“Regulamentul EKAER si BiREG înseamnă Sistemul Electronic de Control al Comerțului și Transportului (‘elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer’), obligatoriu în Ungaria începând cu ianuarie 2015, monitorizând traficul de mărfuri de pe teritoriul Ungariei, dar și bunurile transportate pe drumurile publice dintre statele membre ale Uniunii Europene.

„Cod UIT” înseamnă numărul unic generat la înregistrarea unui transport în „Sistemul RO eTransport” – Sistemul Național de monitorizare a transportului rutier de mărfuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport („Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport”), obligatoriu în România de la 1 iulie 2022, care monitorizează traficul de mărfuri cu risc fiscal ridicat în România și transportate din/în România. “

TCG” reprezintă termenele și condițiile noastre generale cuprinse în prezenta și care reprezintă parte integrantă a fiecărei comenzi de transport.

“EPP” Echipament de protecție personală – reprezintă echipamentul care trebuie furnizat șoferului la locațiile de încărcare/descărcare, inclusiv în timpul operațiunilor de încărcare/descărcare de la locații. EPP standard  este format din cască de protecție, ochelari de protecție, dopuri de urechi/căști, cizme de siguranță cu vârf dur, mănuși, jachetă cu vizibilitate sporită.

 Comanda FTL” (Încărcare completă a camionului) reprezintă o comandă de transport în regim de exclusivitate care ocupă capacitatea completă sau partială  de încarcare a vehiculului. 

“Comandă LTL” Mai puțin de o încărcare completă a camionului – reprezintă o comandă de transport pentru o cantitate de marfă care nu ocupă întreg spațiul disponibil într-un camion. 

“Operațiuni de cabotaj” înseamnă transport național efectuat temporar într-un stat membru gazdă, în folosul unui terț, în conformitate cu Regulamentul UE 1072/2009.  „Date personale” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”) conform Regulamentului UE 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare ale datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

 „Persoană împuternicită” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, conform Regulamentului UE 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

„Prelucrarea datelor cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe baza datelor cu caracter personal sau ale unor seturi de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, consultare, utilizare, dezvăluire prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere. II. Legi și reguli aplicabile. Jurisdicție 

2.1. Acești termeni și condiții reglementează relația dintre  societatatea EXPEDIT3D și Transportator.

 2.2. Acest transport va fi realizat conform Convenției CMR și, dacă este cazul – conform Convenției TIR și/sau Convenției ADR, cu toate drepturile și obligațiile aferente, inclusiv revendicări reieșite din nerespectarea acestora. 

2.3. În cazul operațiunilor de cabotaj se aplică legislația națională a țării în care se efectuează, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document sau în ordinul de transport.

2.4. Transportatorul își va desfășura activitatea într-o manieră legală și conformă cu standardele profesionale din industrie. Transportatorul se va conforma cu toate legile și regulamentele internaționale și locale aplicabile realizării transportului și instrucțiunilor angajaților acestuia, cum ar fi, dar fără a se limita la: MILOG, Loi Macron, SENT, Regulamentele EKAER etc și va întreprinde un sistem de lucru în siguranță, conform reglementărilor acestor reguli și regulamente.

2.5. Transportatorul se obligă să își desfășoare activitățile conform Codului nostru de Conduită pentru Parteneri

 2.6. Transportatorul se va asigura că șoferul este familiarizat cu instrucțiunile noastre pentru a efectua in conditii de siguranta transportul, conform termenilor si conditiilor  incluse in acest document.

2.7. Toate contradicțiile apărute între părți în ceea ce privește o anumită comandă de transport și/sau acești TCG vor fi soluționate de către părți de comun acord. Dacă acest lucru nu este posibil, aceștia vor înainta chestiunea Curții  competente, din IASI  ROMANIA care va soluționa problema în baza Convenției CMR și legilor Europene

 2.8. Părțile recunosc corespondența schimbată prin fax sau e-mail ca fiind contract valabil în scris. 

III. Prevederi generale și răspunderi.

3.1. Transportatorul este răspunzător în baza Convenției CMR privind indeplinirea comenzii incredintate. Transportatorul trebuie să dețină poliță de asigurare valabilă de tip „Răspunderea Transportatorului”(asigurare CMR) pentru camionul/remorca folosită în transport, în caz contrar, vom fi nevoiți să aplicăm pentru o poliță în numele și pe cheltuiala Transportatorului, sau vom avea dreptul de a anula comanda de transport fără penalități sau despăgubiri datorate de noi, în consecință. 

3.2. Transportatorul trebuie să furnizeze și să mențină toate autorizațiile, vizele etc. necesare pentru realizarea comenzii de transport în conformitate cu regulamentele existente în toate statele de tranzit, precum și în țările de încărcare și descărcare. În caz contrar, Transportatorul va fi răspunzător pentru toate pagubele suferite. 

3.3. Transportatorul are obligația de a executa transportul cu vehicule proprii. Transportul poate fi atribuit unui subcontractor doar în baza acordului nostru expres prealabil scris. În caz contrar, Transportatorul va fi supus la plata a 1000 EUR pentru fiecare încălcare separată a acestei obligații. 

3.4. Vehiculul trebuie să fie în stare tehnică bună, cu compartiment de încărcare curat și uscat, cu capacitate de încărcare conform comenzii plus 3,5t pentru stivuitor/alte echipamente de încărcare. În timpul prezenței la adresa de încărcare/descărcare, șoferul este obligat să poarte EPP pentru siguranța proprie și să se conformeze cu regulile interne ale locației în cauză. În caz contrar, Transportatorul va fi răspunzător pentru toate pagubele suferite. 

3.5. Dacă Transportatorul nu anulează comanda prin trimiterea unui refuz sau obiecții scrise în termen de 1 (o) oră de la primirea comenzii prin fax, e-mail sau EDI, vom considera comanda ca fiind acceptată cu toți termenii și condițiile din comanda respectivă ca fiind angajanți. În cazul în care Transportatorul nu furnizează un vehicul la adresa de încărcare în termenul stabilit în comandă, aceasta va fi considerată o întârziere și va fi taxată conform 4.7. Fără a prejudicia toate celelalte drepturi stipulate în prezenta, inclusiv menționate în 4.8, avem dreptul de a rezilia contractul de transport în orice moment ulterior întârzierii, cu efect imediat, și vom avea dreptul de a solicita o penalizare.  

3.6. În cazul în care Transportatorul refuză comanda într-un interval care depășește 1 (o) oră de la primirea acesteia, vom avea dreptul de a solicita o penalizare.  

3.7. În cazul transportului de mărfuri/produse alimentare, deșeuri și alte mărfuri neexprimate în prezenta, al căror transport este supus regimului de autorizare sau înregistrare, precum și controlului curent și/sau ulterior de către autoritățile relevante, Transportatorul este obligat să păstreze corespunzător documentația/înregistrările necesare conform legii, și să trimită acestea, în timpul util și conform instrucțiunilor noastre, la adresa specificată de noi. Ne rezervăm dreptul ca, în orice moment, să efectuăm o verificare de conformitate cu această obligație. Dacă, în urma nerealizării obligațiilor menționate anterior de către Transportator, a fost inițiată o procedură de constatare a contravențiilor sau infracțiunilor sau ne-au fost imputate sancțiuni, sau am fost deja penalizați de către autoritățile relevante, Transportatorul ne datorează o penalitate în sumă maximă posibilă conform legii sau în suma sancțiunii deja impuse, după caz.

3.8. În cazul transportului cu temperatură controlată, înainte de încărcare, Transportatorul are obligația de a se asigura că temperatura din interiorul compartimentului de încărcare a vehiculului corespunde cu cea solicitată conform comenzii. Temperatura trebuie verificată la momentul încărcării, trebuie controlată și păstrată conform solicitărilor din comandă, pe întreg parcursul/în orice moment, de la livrare și până la destinația finală. În eventualitatea în care Transportatorul nu își onorează această obligație, acesta va fi răspunzător pentru toate daunele suferite de noi, inclusiv, dar fără a se limita la daune provocate ca urmare a unor defecțiuni ale echipamentelor în uz, indiferent de proprietatea asupra echipamentelor, condiții meteorologice etc.

3.9. În cazul transportării de mărfuri periculoase/ADR, Transportatorul este obligat să furnizeze echipamentele necesare atât unității de transport cât și echipajului de pe vehicul, și să realizeze transportul conform tuturor cerințelor stipulate în Convenția ADR.  Șoferul deține și păstrează cu el, în permanență, pe vehicul, certificatul de instruire conform ADR, emis de instituțiile autorizate și orice alte documente necesare pentru executarea legală a transportului. 

3.9.1. Transportatorul declară și garantează că personalul său este familiarizat cu toate cerințele prevederilor pentru transportul mărfurilor periculoase și este instruit corespunzător în procedurile de manipulare în siguranță și răspuns în caz de urgență.  țării

3.10. În cazul operațiunilor de cabotaj, transportatorul este răspunzător pentru daunele/ pierderea mărfurilor transportate sau a livrărilor întârziate, în conformitate cu legislația națională a în care se efectuează aceste operațiuni.

3.10.1. În cazul în care EXPEDIT3D a convenit cu clientul său o răspundere mai mare decât cea prevăzută de legislația națională (dacă legea permite) transportatorul este răspunzător conform celor convenite.

3.11. Transportatorul este responsabil pentru încărcarea corespunzătoare și în siguranță, dar și pentru securizarea mărfii, cu scopul de a evita supraîncărcarea osiei și a respecta greutațea totală (inclusiv verificarea executarii corecte a acestor operatii atuci cand sunt realizate de alte persoane) și pentru toate pagubele provocate ca urmare a nerealizarii obligatiilor anterior mentionate. Transportatorul are obligația de a verifica dacă starea și cantitatea de fapt a mărfurilor și ambalajului, la colectare, corespund documentelor de transport și instrucțiunilor noastre aferente acestei comenzi. Transportatorul va marca toate discrepanțele în cadrul documentelor de transport, conform legislației aplicabile  Transportatorul ne va înștiința imediat, în scris, referitor la orice observații efectuate pe CMR și/sau pe restul documentelor de transport, cat si despre toate neregulile constatate, urmând să aștepte instrucțiunile noastre scrise înainte de a părăsi locația de încărcare/descărcare, în caz contrar, Transportatorul fiind răspunzător pentru toate pagubele suferite. 

3.12. În cazul unei comenzi FTL, nu este permisă încărcarea comună a altor mărfuri în vehicul, cu excepția celor solicitate a fi încărcate de noi. 

3.13. Nu este permisă incarcarea si/sau reîncărcarea mărfurilor pe un camion/o remorcă diferită de cea comandată, în prealabil, nu este permisă schimbarea adresei de livrare fără confirmarea noastră expresă prealabilă scrisă.

3.14. In cazul în care vehicului, la sosirea la adresa de încărcare, nu este dotat cu echipamente de siguranță corespunzător, conform comenzii (chingi, colțare, plăci de securizare, covoare antiderapante etc), sau daca informatiile nu sunt specificate pe comanda, dar reglementarile de transport in vigoare o cer,  Transportatorul este obligat să ne informeze de urgență, în acest sens, și să obțină, în cel mai scurt timp posibil, echipamentele necesare de la cel mai apropiat furnizor, pe cheltuiala proprie. În cazul în care echipamentul va fi furnizat de locația de încărcare, Transportatorul va suporta costurile aferente, suma urmând a fi dedusă din sumele datorate de noi Transportatorului. În cazul unei solicitări de schimb de paleți menționate în comandă, Transportatorul are obligația de a returna paleții liberi, în caz contrar, fiind răspunzător pentru toate daunele suferite de noi, ca urmare a acestei inacțiuni. Sumele aferente daunelor vor fi reținute din sumele datorate Transportatorului. 

3.15. Transportatorul nu are dreptul, sub nicio formă, să exercite vreun drept de sechestru sau retenție asupra bunurilor transportate sau orice alte proprietăți ale noastre sau ale clienților noștri.

3.16. Toate penalitățile prevăzute în acești TCG nu limitează sau elimină dreptul nostru de a solicita compensări într-un cuantum egal cu daunele suferite.  Sancțiunile și compensațiile cerute de EXPEDIT3D vor fi scadente imediat după revendicarea lor de la transportator, indiferent de data scadenței menționată în factura / protocolul emis. 3.16.1 Transportatorul declară că este de acord cu și recunoaște în mod explicit dreptul EXPEDIT3D de a compensa creanțele sale (pentru penalități, despăgubiri etc.) împotriva oricăror creanțe ale Transportatorului fără a fi nevoie să semneze niciun document bilateral. Părțile convin că indicarea facturilor emise de EXPEDIT3D și Transportator în ordinul de plată către bancă reprezintă o notificare valabilă de compensare din partea EXPEDIT3D.

3.17. Dacă, în urma daunelor provocate mărfurilor în timpul tranzitului sau ca urmare a unor discrepanțe în condițiile de transport față de cele convenite anterior sau în urma acțiunii/inacțiunii Transportatorului, s-au realizat sau trebuie realizate costuri suplimentare în ceea ce privește, dar fără a se limita la: transportul bunurilor înapoi către expeditor sau la altă locație, conform instrucțiunilor noastre și solicitării Clientului nostru, transformarea în rebut, distrugerea, manipularea suplimentară, pentru muncă manuală, reambalarea etc., costurile rezultate vor rămâne în răspunderea Transportatorului.

3.18. Prin acceptarea prezentei comenzi, Transportatorul declară și recunoaște necondiționat că, în cazul existenței unei revendicări pentru mărfuri pierdute și/sau deteriorate sau pentru neconformități legate de condițiile de transport, precum și pentru bunuri proprietare deteriorate/ale noastre sau ale terților, avem dreptul de a reține oricare și toate sumele pe care le datorăm acestuia, până la momentul clarificării și soluționării situației. 

3.19. Pentru a evita contrabanda și/sau furtul, Transportatorul are obligația de a întreprinde toate măsurile preventive necesare, cum ar fi, dar fără a se limita la: parcarea în spații securizate (bine iluminate, imprejmuite, cu acces controlat, prevazute cu agenti de securitate si supraveghere video), inspecția atentă și completă a camionului și unității de încărcare după fiecare pauză, supravegherea permanenta a vehiculului, conformitatea cu instrucțiunile de siguranță și securitate enunțate în Manualul Transportatorului emis de noi; conformitatea cu instrucțiunile de siguranță și securitate la locațiile de încărcare și livrare.  

3.20. În cazul stabilirii existenței contrabandei, Transportatorul poartă răspundere completă pentru toate consecințele rezultate din aceasta și va fi obligat să plătească toate amenzile si sanctiunile contractualeaplicate asupra acestuia sau asupra EXPEDIT3D. În plus, vom fi îndreptățiți să revendicăm o penalizare și să reținem această penalizare din orice sume datorate Transportatorului.

 3.21. Transportatorul poartă răspunderea, în fața noastră, pentru toate acțiunile și/sau inacțiunile șoferului. 

3.22. Transportatorul are obligația de a se asigura că: 

3.22.1. Șoferul nu întreprinde trafic de persoane și/sau bunuri, cum ar fi, dar fără a se limita la țigarete, alcool etc.

3.22.2. Șoferul nu va încărca sau permite existența, în cabină și în unitatea de încărcare, a altor bunuri decât cele menționate în documentele de transport, luând toate măsurile de prevenție rezonabile și necesare. 

3.22.3. Șoferul va fi prezent la operațiunile de încărcare și se va asigura că vehiculul și marfa se află sub supravegherea sa până la inchiderea/ sigilarea unității de încărcat.  3.22.4. În cazul în care procedurile vamale statutare nu au fost realizate la locația de încărcare, șoferul nu are dreptul de a părăsi locația de încărcare fără a primi instrucțiunile noastre și un sigiliu cu număr de înregistrare pe care să îl plaseze pe unitatea de încărcat. Acest sigiliu va fi îndepărtat doar de către autoritățile relevante de la locația vamală și în urma controlului și autorizării vamale.

3.22.5. În cazul oricăror inspecții pe perioada de tranzit, se vor obține documentele relevante de la autoritățile abilitate, prin care se va explica motivul ruperii sigiliului. Dacă este posibil, unitatea de încărcat va fi resigilată, până la ajungerea la punctul vamal și/sau destinația finală. Transportatorul va fi obligat să ne informeze de urgență în ceea ce privește îndepărtarea sigiliului. 

3.22.6. În cazul utilizării trecerilor cu bacul și/sau căilor ferate pentru finalizarea expediției, șoferul va evita parcările de durată pentru pauze, pe o distanță de 150 km de porturi și terminale. 

3.23. Comanda de transport este confidențiala. Transportatorul, respectiv șoferul, nu au dreptul de a o expune niciunei părți terțe.

3.24. Este strict interzis ca Transportatorul sa contacteze direct sau prin intermediul oricarei terte persoane clientul nostru, destinatarul sau expeditorul marfurilor inainte, in timpul si dupa transport, inclusiv in cazul efectuarii unui alt transport comandat de alte companii, fara aprobarea noastra prealabila, scrisa. In caz contrar, EXPEDIT3D are dreptul de a solicita o penalitate de 10 000 de euro pentru fiecare caz de incalcare.

3.24.1. Pentru a evita orice indoiala, transportatorul nu are dreptul de a oferi clientului nostru, destinatarului sau expeditorului mărfurilor sau oricărui transportator sau curier intermediar implicat direct/personal în acel serviciu de transport, prin telefon, fax, e-mail sau prin intermediul unui terț, servicii de transport/intermediere transport în condiții similare cu comanda respectivă, pe o perioadă de minim 1 an de la data ultimului transport de acest tip executat pentru noi. În caz contrar, vom avea dreptul de a solicita o penalizare pentru fiecare caz în parte. În cazul unor daune care depășesc valoarea penalizării susmenționate, EXPEDIT3D are dreptul de a revendica compensații pentru pagubele efectiv suferite. 

3.25. Transportatorul va fi obligat să prezinte, la solicitarea noastră, toate documentele legate de salariul achitat pe ora de lucru, de Transportator, fiecărui angajat al său care realizează activități sau operează pe teritoriul Republicii Federale Germania. Aceste documente ar putea fi ordine de plată, o declarație a angajatului prin care acesta confirmă că a primit un salariu cel puțin egal cu salariul minim, conform MILOG, sau confirmarea expresă emisă de departamentul contabil al Transportatorului prin care se confirmă faptul că Transportatorul a respectat cerințele MILOG. În cazul în care, ca urmare a încălcării de către Transportator a oricăror obligații în baza MILOG, vom suferi pagube care includ plata oricăror amenzi impuse și/sau alte sancțiuni administrative sau vom fi nevoiți să achităm compensații sau orice alte daune unui angajat al Transportatorului, Transportatorul ne va despăgubi în suma daunelor suferite pentru fiecare încălcare.   

3.26. În cazul transportului cu încărcare/descărcare sau în tranzit prin Polonia, Transportatorul va stabili dacă un număr SENT este menționat sau nu în comandă: 3.26.1. Dacă nu există un număr SENT menționat în comandă:  În timpul încărcării, transportatorul/șoferul este obligat să verifice dacă mărfurile vor fi înregistrate în sistemul SENT prin compararea detaliilor mărfurilor din documentele de transport și/sau orice alte informații primite la locația de încărcare, cu lista mărfurilor sub control SENT. Dacă mărfurile urmează să fie înregistrate în SENT, transportatorul/șoferul are obligația de a opri încărcarea și de a ne contacta de îndată pentru instrucțiuni ulterioare.

3.26.2. Dacă există un număr SENT menționat în comandă: Șoferul trebuie să dețină acest număr în timpul transportului. În cazul unor defecțiuni de sistem din partea Administrației Fiscale Naționale din Polonia, șoferul trebuie să dețină un document care să înlocuiască notificarea și confirmarea primirii acelui document sau un document care să indice un transfer inter-depozite. Șoferul trebuie să prezinte numărul SENT/documentul autorităților în cazul unor verificări în tranzit, pe teritoriul Poloniei. 3.27. Prin acceptarea comenzii, Transportatorul este de acord și ne autorizează, la discreția noastră, să efectuăm obligația sa privind înregistrarea inițială a transportului și suplimentarea acestuia prin Platforma Electronică de Servicii Fiscale și Vamale – https://puesc.gov.pl/. Pentru evitarea oricăror dubii, autorizația menționată anterior nu va fi considerată o întreprindere a realizărilor obligațiilor transportatorului în baza Regulamentului SENT. 

3.27.1. Pentru efectuarea înregistrării necesare în SENT, Transportatorul ne va furniza datele necesare pentru transport și toate modificările, cum ar fi dar fără a se limita la următoarele: întârzieri în încărcare/livrare, schimb de vehicule, punct de intrare/ieșire din Polonia etc. 

3.28. În cazul transporturilor de mărfuri cu risc fiscal ridicat cu încărcare/descărcare în România și/sau transporturi interne în România Transportatorul/Șoferul trebuie să verifice dacă în CMR – scrisoarea de trăsură este menționat codul UIT.

3.28.1 Dacă nu există cod UIT menționat în CMR – scrisoarea de trăsură: În timpul încărcării, Transportatorul/Șoferul trebuie să verifice dacă mărfurile prezintă un risc fiscal ridicat, comparând detaliile mărfii din documentele de transport și/sau orice alte informații primite la locul de încărcare cu lista bunurilor cu risc fiscal ridicat furnizată de autoritățile române. În cazul în care mărfurile prezintă un risc fiscal ridicat, Transportatorul/Șoferul trebuie să ne contacteze imediat pentru instrucțiuni și să nu părăsească punctul de încărcare înainte de a primi instrucțiunile noastre scrise, în caz contrar, Transportatorul va despăgubi toate daunele suferite de EXPEDIT3D și de clientul său din acestea.

3.28.2 Dacă există un cod UIT în CMR – scrisoarea de trăsură: Transportatorul/Șoferul trebuie să se asigure că acest cod este lizibil și fără ștersături și/sau completări. Șoferul va prezenta autorităților codul UIT în cazul verificării pe teritoriul României, în caz contrar Transportatorul va despăgubi toate daunele suferite de EXPEDIT3D și de clientul său din acestea.

3.29 Transportatorul trebuie să păstreze evidențe si date suficiente pentru a furniza informațiile cerute de EXPEDIT3D astfel încât acesta din urmă să își îndeplinească orice obligații în conformitate cu cerintele legale privind contabilitatea, taxele vamale, societatile comerciale, impozitarea sau altă legislație.

3.30. La cererea EXPEDIT3D și după o perioadă de preaviz rezonabilă, Transportatorul acordă EXPEDIT3D dreptul de acces în sediul/ biroul acestuia, precum și în alte spații în care își desfașoară activitatea pentru a verifica condițiile de lucru ale transportatorului și documentele relevante pentru serviciile care fac obiectul prezentului contract. Realizarea de către EXPEDIT3D a oricărui control, inspecții sau audit nu va scuti Transportatorul de obligațiile ce îi revin în temeiul prezentului Contract.

3.31. EXPEDIT3D poate, in orice moment inainte de incarcare, sa anuleze prezenta comanda prin notificare scrisa transmisa Transportatorului. Daca EXPEDIT3D anuleaza comanda inainte de data incarcarii, nu va raspunde fata de Transportator ca urmare a unei astfel de anulari. In cazul in care EXPEDIT3D anuleaza comanda in aceeasi zi cu data incarcarii, raspunderea EXPEDIT3D fata de Transportator se va limita numai la plata costurilor dovedite în mod corespunzător deja suportate de Transportator / pierderea profitului nu este compensată.

  1. Realizare.

4.1. Pentru execuția comenzii, Transportatorul se obligă să furnizeze vehicule dotate cu GPS; telefon mobil sau tehnologie asemănătoare, în scopul susținerii unei comunicații și informări de stare de încredere și regulate, până la livrarea finală a mărfurilor. Execuția comenzii noastre începe de la momentul la care este transmisă către Transportator prin e-mail, fax sau EDI. 

4.2. Transportatorul este obligat să ne furnizeze informații privind cele ce urmează, dar fără a se limita la următoarele: 

4.2.1. Înaintea încărcării și înaintea descărcării: în cazul unei întârzieri prevăzute, imediat după luarea la cunoștință despre această posibilitate;orice întârziere la livrarea transportului anterior; defecțiune tehnică ori orice alt incident; nevoia de repaus; modificarea rutei planificate; orice fel de restricții de conducere, interdicții sau orice evenimente care ar putea duce la întârzierea sosirii unui vehicul la timp, conform termenilor din comanda noastră de transport.  

4.2.2. La adresa de încărcare și de descărcare: imediat după încărcarea/descărcarea bunurilor sau în caz de orice întârziere în operațiunile de încărcare/descărcare; în cazul unor discrepanțe privind starea faptică și/sau cantitatea de mărfuri cu cele exprimate în comanda noastră și/sau cele exprimate în documentele de transport; în caz de orice pagube, inclusiv cele aferente ambalajului; în caz de încărcare/securizare necorespunzătoare a mărfurilor de către expeditor (sau daca marfurile nu sunt deloc securizate); în cazul în care expeditorul/destinatarul nu permite șoferului sa fie prezent si sa supravegheze incarcarea/ descarcarea sau să scrie observații în CMR/nota de livrare etc.

4.2.3. În tranzit: localizarea și starea camionului, zilnic, până la orele 10.00AM, ora locală, cel târziu. În cazul lipsei informațiilor sau furnizării de informații eronate,.

4.3. Transportatorul are obligația de a ne informa, de urgență, în scris, în ceea ce privește orice întârziere și/sau abatere de la ruta obișnuită de transport și despre orice costuri suplimentare/inclusiv taxe de supraîncărcare. Vom achita doar costurile suplimentare în legătură cu care am fost informați în scris și pe care le-am acceptat.

4.4. Timp liber pentru încărcare/descărcare, inclusiv autorizare vamală: 48 de ore, pentru țările non-UE; 24 de ore, pentru țările UE (weekendurile și sărbătorile legale nu sunt incluse). În cazul în care încărcarea/descărcarea sau autorizarea vamală nu a fost inițiată sau a fost inițiată, dar nefinalizată în timpul liber, transportatorul are obligația de a ne anunța de urgență și de a solicita instrucțiuni. Nu este permis ca, indiferent dacă în timpul liber de incarcare/descarcare sau după expirarea sa, vehiculul să părăsească adresa de încărcare sau descărcare fără instrucțiuni scrise și confirmare din partea lui EXPEDIT3D, în caz contrar, transportatorul fiind supus unei penalizări.

4.5. Revendicările pentru costuri de staționare/constrastalii vor fi acceptate doar în cazul furnizării unor înregistrări clare pe CMR/sau pe alt document relativ, cum ar fi Cartea de Staționare, confirmată in mod explicit printr-o semnatura de catre de personalul punctului de încărcare/livrare, care să precizeze ora și data sosirii/plecării camionului la locația de încărcare/descărcare.

4.5.1 Pentru evitarea oricărei îndoieli, semnătura angajatului expeditorului/destinatarului menționată la rubrica nr. 22 și rubrica nr. 24 din CMR nu va fi considerată o confirmare explicită a orei de sosire / plecare a camionului, conform art. 4.5. 4.6. Transportatorul nu va avea dreptul să revendice costuri de staționare/constrastalii în cazul sosirii întârziate sau timpurii pentru încărcare/descărcare, conform datei și orei specificate în comandă. 

4.7. Transportatorul trebuie să confirme datele și orele de încărcare și livrare prevăzute în comandă. În cazul în care Transportatorul nu reușește să întrunească termenii conveniți, acesta va fi supus unei penalizări de pentru fiecare zi de întârziere inițiată. Această sumă nu reprezintă o limită pentru ca noi să revendicăm costuri suplimentare rezultate din întârzierea provocată de transportator. 

4.8. În caz de întârziere sau întârziere prevăzută a vehiculului la încărcare sau descărcare neacceptată de către noi, avem dreptul de a anula comanda și de a subcontracta alt transportator în scopul întrunirii termenilor conveniți. Orice costuri suplimentare rezultate din această anulare, inclusiv, dar fără a se limita la costuri tarifare de transport, trans-portuare și manipulare sporite în eventualitatea reîncărcării, vor fi facturate direct Transportatorului și deduse din facturile datorate. Dacă nu există facturi datorate Transportatorului, acesta va fi obligat la plata costurilor suplimentare facturate în termen de 5 /cinci/ zile de la data primirii facturii relevante prin e-mail. 

  1. Termeni de plată și facturare.

5.1. Transportatorul trebuie să emită și să ne transmită două copii a fiecărei facturi, un original și o copie, pentru fiecare comandă aferentă transportului efectuat, precum și restul documentelor descrise în cele ce urmează.

 5.2. Transportatorul are obligația de a ne transmite următoarele documente pentru a recepționa plata pentru tariful de transport convenit: 

5.2.1. În cazul transportului realizat în State-Membre ale UE: o factură originală, o copie a facturii, un original și o copie a CMR, ștampilate și semnate corespunzător de către destinatar. 

5.2.2. În cazul unui transport efectuat între state dintre care cel puțin unul nu este membru UE: factură originală + 2 exemplare originale ale CMR, ștampilate și semnate corespunzător de către destinatar + copie după Carnet TIR /sau alt document tip T/, ștampilate de autoritățile vamale de la destinație. 

5.2.3. În cazul unui transport între două state UE, dar cu tranzitarea unui stat non-UE; factură originală + 2 exemplare originale ale CMR, ștampilate și semnate corespunzător de către destinatar + copie după Carnet TIR cu observația T2L inclusă/sau alt document tip T/, ștampilate de autoritățile vamale de la destinație. 

5.3. Documentele solicitate la art. 5.2. vor fi primite de EXPEDIT3D la adresa noastra postala mentionata in comanda in termen de 15 zile de la data livrarii marfii. In caz contrar, termenul de plata poate fi prelungit.

5.4. Pentru a putea fi plătită, factura trebuie să conțină: numărul nostru de comandă a transportului; codul nostru de înregistrare fiscală; codul de înregistrare fiscală al Transportatorului; detalii bancare: denumire corporativă a băncii, adresa SWIFT a băncii, IBAN – monedă/cont – monedă. In cazul schimbarii detaliilor bancare, Transportatorul ne va trimite o notificare scrisa, oficiala, impreuna cu o scrisoare emisa de banca care contine confirmarea calitatii Transportatorului de titular al contului. EXPEDIT3D va avea dreptul sa retina orice suma datorata Transportatorului, in cazul in care acesta din urma, nu ne va furniza documentul bancar prevazut in teza anterioara. Obligatia de furnizare a documentului care confirma calitatea Transportatorului de titular al contului, va obliga, de asemenea, fiecare transportator nou. Contul bancar astfel furnizat va fi inregistrat in sistemul nostru si toate platile catre Transportator vor fi transferate in acest cont. Poate fi inregistrat un singur cont pentru o singura moneda. Pentru a evita orice indoiala, EXPEDIT3D nu își asumă nicio răspundere privind plățile scadente, întârziate sau cele realizate în conturile vechi din cauza absenței sau ca urmare a furnizării unor detalii bancare incomplete, vechi și/sau incorecte de către Transportator.

5.5. EXPEDIT3D efectuează plăți către Transportatori în zilele de marți sau miercuri, în ceea ce privește facturile cu scadențe în zilele de luni până duminică, inclusiv, din săptămâna curentă. 

5.6. În cazul efectuării tranzacțiilor de plată în cadrul Comunității Europene, beneficiarul va achita taxele percepute de furnizorul său de plăți, iar plătitorul – taxele percepute de furnizorul său de plăți, conform Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Această prevedere se aplică și plăților pentru care beneficiarii sunt localizați în afara Comunității Europene, dacă nu s-a convenit altfel în cadrul contractului încheiat între părți. 

5.7. Transportatorul nu are dreptul de a încredinta, prin cesiune sau orice altă metodă, creanțele sale de la EXPEDIT3D către terți. 

5.7.1. In cazul in care Transportatorul incalca obligatia prevazuta la art. 5.7., EXPEDIT3D are dreptul: – sa solicite o penalitate pentru fiecare factura alocata si/sau – sa retina toate sumele pe care EXPEDIT3D le datoreaza Transportatorului/incluzand dar fara a se limita la cele alocate /pana cand noul creditor va confirma in scris ca TCG (Termenii si Conditiile Generale) se vor aplica in relatia dintre acesta si EXPEDIT3D fara nicio excludere.

5.7.2. CONVENTIA UNIDROIT PRIVIND FACTORINGUL INTERNATIONAL nu se aplica prezentului contract si in cazul in care Transportatorul isi incalca obligatia prevazuta la art. 5.7., va fi obligat sa notifice in scris noul creditor/factorul despre neaplicarea conventiei mentionate. In caz contrar, vom avea dreptul, pe langa drepturile mentionate la art. 5.7.1, de a solicita o penalitate.

  1. Protecția datelor personale

6.1.1 Fiecare dintre societățile din grupul EXPEDIT3D  este Operator de date cu caracter personal în sensul legislației locale și europene aplicabile. Politica noastră privind protecția datelor personale este disponibilă pe website-ul nostru.  

6.1.2 Noi procesăm datele cu caracter personal în mod legal, în baza a cel puțin uneia dintre următoarele condiții:  • persoana vizată și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice;  • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de a încheia un contract;  • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Operatorul; • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terțe. 6.2.1 În legătură cu executarea contractelor de transport încheiate, prelucrăm datele cu caracter personal pentru următoarele categorii de persoane vizate:  • angajații transportatorilor, ai partenerilor și altor contractanți; • angajații companiilor de asigurări, companiile care oferă servicii de specialitate;  • persoane fizice.  6.2.2  Categoriile de date personale pe care EXPEDIT3D le poate prelucra în ceea ce privește persoanele vizate includ: • Identitate fizică – nume, CNP, adresă, fotografie, seriile documentelor de identitate, date privind permisul de conducere și altele, telefon, e-mail personal;  • Identitate socială – educație, loc de muncă, calificări suplimentare, experiență profesională etc.; • Identitate profesională – e-mail de serviciu, telefon, poziția deținută în companie.  6.3. EXPEDIT3D procesează date personale în următoarele scopuri: • Operațiuni de transport și logistică pentru asigurarea siguranței în lanțul de aprovizionare pentru toate părțile implicate în implementarea unui contract de transport, inclusiv expeditorii, destinatarii mărfurilor, clienții noștri, companiile de feribot și altele; • Acceptarea și prelucrarea cererilor de servicii de transport;  • Colectarea arieratelor;  • Gestionarea reclamațiilor;  • Activități de marketing pentru oferirea serviciilor EXPEDIT3D;  • Activitatea financiar-contabilă;  • Reprezentarea juridică și apărarea juridică în cazul reclamațiilor. 6.4. În legătură cu procesarea datelor cu caracter personal, persoana vizată are următoarele drepturi:  1. Dreptul la informare – pentru a obține informații privind prelucrarea datelor sale personale de către EXPEDIT3D; 2. Dreptul de acces:  • să obțină confirmarea prelucrării datelor personale legate de el;  • să obțină acces la datele personale prelucrate și la informațiile detaliate privind prelucrarea și drepturile sale. 3. Dreptul la rectificare – să solicite rectificarea sau completarea datelor sale cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau incomplete;  4. Dreptul de ștergere – să solicite ștergerea datelor sale cu caracter personal, în cazul în care există motive pentru aceasta, prevăzute în regulament;  5. Dreptul de restricționarea procesării datelor cu caracter personal – să solicite EXPEDIT3D să limiteze prelucrarea datelor sale cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului, dacă există motive, prevăzute în acesta;  6. Notificarea terților – să solicite EXPEDIT3D să notifice terții cărora le-au fost dezvăluite datele lor personale pentru acțiuni de corectare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau necesită eforturi disproporționate din partea EXPEDIT3D; 7. Dreptul la portabilitatea datelor – pentru a obține datele personale care îl privesc și pe care lea pus la dispoziția EXPEDIT3D, într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat, precum si dreptul de a transfera aceste date unui alt operator fără obstrucţie.  8. Dreptul de retragere a consimțământului pentru prelucrare – în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează exclusiv pe acordul dat de persoana vizată, acesta își poate retrage consimțământul în orice moment. O astfel de retragere nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului până la data retragerii;  9. Dreptul de se opune prelucrării – persoana vizată are dreptul, în orice moment și din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv împotriva profilării conform Regulamentului, cu exceptia cazurilor in care procesarea se face in baza interesului public, exercitarea autorității publice sau a intereselor legitime ale unei societăți din cadrul grupului EXPEDIT3D sau ale unei terțe părți.

6.5. EXPEDIT3D ia măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele personale cu scopul de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea acestora, respectiv durabilitatea sistemelor și serviciilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.  6.6. În cazurile in care  transportatorul realizează/ este împuternicit privind prelucrarea de date personale în numele EXPEDIT3D în sensul Regulamentului  679/2016, transportatorul este obligat să respecte următoarele cerințe:   să prelucreze datele personale în numele EXPEDIT3D doar în scopul executării comenzii de transport;  • să furnizeze date cu caracter personal unor terți în cazul în care acest lucru este necesar pentru executarea comenzii de transport, iar transportatorul va asigura legalitatea prelucrării în conformitate cu art. 6 din regulament. • să introducă și să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) 2016/679, precum și cu legislația națională și europeană aplicabilă. • să notifice imediat EXPEDIT3D  în următoarele cazuri: o în cazul activităților de investigare întreprinse de Autoritatea pentru Protecția Datelor cu privire la activitățile transportatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul executării unei comenzi de transport;  o dacă constată că nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal din orice motiv; o în cazul în care constată o încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal. Breșa va fi notificată imediat EXPEDIT3D (dar nu mai târziu de 3 (trei) ore de la apariția acesteia).  o să asiste EXPEDIT3D în toate modurile posibile în îndeplinirea obligațiilor EXPEDIT3D privind documentarea încălcării securitătii procesării datelor cu caracter personal si in notificarea Autoritatii de Protectie a Datelor cu privire la incalcare. Acest lucru se va realiza prin transmiterea prompta catre EXPEDIT3D a informatiilor necesare precum si prin notificarea Responsabilului privind protectia datelor personale desemnat de EXPEDIT3D.  o În cazurile în care persoana vizată a făcut o cerere directă către transportator în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru care EXPEDIT3D este operator. o În cazurile în care transportatorul constată că există o obligație legală sau există o cerere din partea unor autoritati ale Statului, administrativă, judiciară și/ sau orice altă autoritate competentă pentru furnizarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care această notificare este contrară normelor obligatorii ale legii.  • să ofere EXPEDIT3D acces la toate informațiile necesare pentru a demonstra îndeplinirea obligațiilor transportatorului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și să permită și să participe la efectuarea auditurilor, inclusiv la auditurile efectuate de EXPEDIT3D sau de către un alt auditor autorizat de EXPEDIT3D și să răspundă la orice anchetă a EXPEDIT3D privind prelucrarea datelor cu caracter personal;  • să asiste EXPEDIT3D prin îndeplinirea instrucțiunile specifice ale EXPEDIT3D și să furnizeze informațiile solicitate, îndeplinind obligația EXPEDIT3D de a răspunde solicitărilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate prevăzute în capitolul III din Regulamentul (CE) 2016/679; •  să nu transfere date cu caracter personal unei țări terțe sau unei organizații internaționale, cu excepția cazului în care acesta este obligat să facă acest lucru în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației unui stat membru care se aplică transportatorului; • să asiste EXPEDIT3D în îndeplinirea obligației de notificare a persoanei vizate pentru încălcarea securității datelor cu caracter personal conform art. 34 din regulament, în toate modurile posibile, incluzând, dar fara a se limita, si in măsura in care execută instrucțiunile specifice.

Anexa La fiecare contract/comanda de transport prin care EXPEDIT3D SRL, in calitate de prestator,  intermediaza  servicii de transport rutier pentru terte persoane. CONVENŢIE DE SECURITATE, SANATATE IN MUNCA, SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIA MEDIULUI In scopul prevenirii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si/sau altor evenimente precum si pentru protectia mediului pentru lucrarile efectuate de prestator in locatiile Beneficiarului/Clientilor Beneficiarului. Următoarele clauze referitoare la obligatiile si raspunderile ce revin partilor, in baza Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si a legislatiei specifice in domeniu, a Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si a OUG 195/2005 privind protectia mediului sunt stabilite dupa cum urmeaza: Cap. I. OBLIGATII SI RASPUNDERI COMUNE 1. Activitatile desfasurate si prevazute in contract/comanda de transport ferma, nu pot incepe inainte de negocierea, acceptarea si semnarea Conventiei cu obligatiile ce le  revin fiecarei parti pe linie de securitate si sanatate a muncii, situatii de urgenta si protectia mediului. 2. Prezenta Conventei se va considera acceptata si semnata  prin acceptarea si semnarea  contractului/comenzii ferme de transport. 3. Partile convin sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor; 4. Partile convin sa isi coordoneze actiunile si sa se informeze reciproc in vederea protectiei lucratorilor proprii si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor; 5. Partile convin sa supravegheze si sa stabileasca raspunderile personalului din subordine fiecare parte contractanta separat; 6. In cazul in care Beneficiarul participa cu personal propriu la activitatile desfasurate de catre Prestator, responsabilii  ambelor parti vor lua toate masurile organizatorice pentru a evita perturbarea activitatilor in desfasurare cat si masurile necesare de a preveni accidentele de munca. 7. In conditiile producerii unor evenimente (accidente/incidente) de munca, partile au obligatia de a anunta imediat producerea accidentului, de ,,a nu modifica starea de fapt si imprejurarile care au condus la producerea accidentului” (cu exceptia cazurilor cand mentinerea acestora ar conduce la alte accidente, ar periclita viata accidentatilor sau ar pune in pericol viata lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul muncii sau securitatea unitatii). 8. In situatia in care este necesar sa se modifice starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, se vor face, dupa posibilitati, schite sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica si se vor ridica orice obiecte care contin sau poarta o urma a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectueaza cercetarea si vor constitui probe in cercetarea evenimentului. 9. Pentru orice modificare a starii de fapt rezultata din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul sau legal va consemna pe propria raspundere, intr-un proces-verbal, toate modificarile efectuate dupa producerea evenimentului. 10.  Accidentele suferite de personalul Beneficiarului/Clientilor Beneficiarului, din vina Prestatorului, se vor inregistra la Prestator. 11.  Prestatorul isi asuma integral responsabilitatea privind: –          actiunile intreprinse de salariatii sai care ar putea duce la producerea accidentelor de persoane, atit la Prestator, cit si  la Beneficiar/Clientii Beneficiarului; –          efectuarea oricarei lucrari care prezinta un pericol iminent. 12.  Prestatorul poarta responsabilitatea si inregistreaza orice accident de munca produs in unitatile Beneficiarului/Clientilor Beneficiarului ca urmare a depasirii zonelor de lucru sau a nerespectarii  Procedurilor de instruire colectiva a lucratorilor   Prestatorului,  cu privire la activitatile specifice, riscurile pentru securitate si sanatate in munca, zonele cu risc ridicat si specific, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie in unitatile Beneficiarului/Clientilor Beneficiarului. 13.  Prestatorul are responsabilitatea si inregistreaza orice accident suferit de personalul propriu datorat consumului de alcool sau al  produselor ori substantelor stupefiante. 14.  Prestatorul are responsabilitatea si suporta integral pagubele produse de incendii datorita nerespectarii, de catre personalul propriu,  a prevederilor normelor referitoare la apararea impotriva incendiilor, lucrul cu foc deschis si interdictia privind fumatul in locuri nepermise. 15.  Comunicarea evenimentului in care este implicat un lucrator al  Prestatorului se va face de indata si la Beneficiar, la nr telefon ……………………. catre……………………………….. Cap. II. OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE BENEFICIARULUI 1. Daca activitatea se va desfasura la Beneficiar, acesta va face instruirea angajatilor Prestatorului in ceea ce priveste regulile de securitatea si sanatatea muncii (SSM) si situatii de urgenta (SU) aplicabile in incinta unitatii Beneficiarului, precum si a riscurilor care exista in unitatea sa (factorii de risc la care pot fi expusi salariatii Prestatorului). Se vor prezenta, de asemenea, lista locurilor periculoase din punct de vedere al izbucnirii incendiilor sau exploziilor, lista locurilor permise pentru fumat, instructiunea privind “ALARMAREA IN CAZ DE INCENDIU”. Instruirea se consemneaza pe fise colective de instruire. 2. Daca activitatea se desfasoara pe teritoriul Clientilor Beneficiarului, prin grija acestora, lucratorii Prestatorului vor fi instruiti  cu privire la activitatile specifice, riscurile pentru securitate si sanatate in munca, zonele cu risc ridicat si specific, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie in unitatile Clientilor Beneficiarului. 3. Sa aduca la cunostinta Prestatorului termenii Conventiilor de securitate si sanatate a muncii, situatii de urgenta si protectia mediului incheiate cu Clientii, care intereseaza in mod direct Prestatorul.

Cap. III. OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PRESTATORULUI

  1. Prestatorului ii revine responsabilitatea organizarii activitatii de securitate si sanatate in munca pentru lucrarile desfasurate pe teritoriul Clientilor Beneficiarului, in conformitate cu contractul/comanda ferma de transport.
  2. Prestatorul se obliga sa respecte legislatia in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, situatii de urgenta si protectia mediului.
  3. Prestatorul se obliga să deţină toate avizele şi/sau autorizaţiile de funcţionare pentru activităţile pe care le desfăşoară.
  4. Prestatorul va utiliza doar echipamente tehnice, aparatura de control si echipamente de protectie atestate, avizate si verificate conform legislatiei in vigoare, care nu pun in pericol sanatatea si securitatea lucratorilor si nu produc poluari ale factorilor de mediu: aer, apa, sol, etc;
  5. Prestatorul se obligă prin prezenta convenţie să se asigure că toţi salariaţii săi: a) sunt angajaţi în conformitate deplină cu cerinţele legale; b) sunt instruiţi în mod corespunzător cu privire la reglementările privind Securitatea si Sanatatea in Munca si Situatii de Urgenta; Prestatorul va asigura pe parcursul furnizarii serviciilor, instruirea personalului asupra pericolelor de accidente, avarii, explozii, incendii, etc. ca urmare a nerespectarii legislatiei de SSM, S.U. si instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, pe care este obligat sa le intocmeasca, pentru activitatile/lucrarile ce le realizeaza; c) sunt apti din punct de vedere medical pentru desfasurarea activitatilor prevazute in contract;  d) întrunesc cerinţele legale privind calificarea şi autorizarea pentru efectuarea lucrărilor; in cazul în care nu respectă aceste obligaţii, Prestatorul va fi pe deplin responsabil faţa de Beneficiar, Clientii Beneficiarului si terte persoane pentru toate prejudiciile suferite de acestea din urmă, ca urmare a nerespectării obligaţiilor respective; e) sunt dotati si poarta echipament individual de protectie si de lucru, in conformitate cu activitatile desfasurate si riscurile de la locul de munca; f) respecta, pe timpul desfasurarii lucrarilor specifice, prevederile legislatiei de securitatea si sanatatea in munca, situatii de urgenta si protectia mediului in vigoare; g) cunosc si respecta instructiunile proprii de securitatea si sanatatea muncii si instructiunilor de prevenire si stingere a incendiilor h) nu executa manevre sau lucrari din proprie iniţiativă (necuprinse în instructiunile de lucru) şi nu recurg la improvizaţii; i) sunt dotati cu echipamentele de munca specifice (sculele, uneltele, dispozitivele de lucru, mijloacele mecanice, etc.), in stare buna de functionare, complete, verificate si controlate inainte de darea in folosinta; j) sunt instruiti si autorizati cu privire la manuirea si folosirea mijloacelor de munca pentru lucrarile specifice, precum si cu privire la utilizarea corecta a echipamentului de protectie individuala; 1. Prestatorul se obliga sa controleze respectarea, pe timpul desfasurarii activitatilor, a masurilor de SSM si SU şi cele prevăzute în prezenta convenţie, luând măsuri operative de eliminare a deficienţelor semnalate. 2. Intrarea la lucru fără îndeplinirea cerintelor de mai sus, precum şi consecinţele ce pot decurge din aceastea, vor intra în răspunderea directă a Prestatorului. 3. Prestatorul se obliga sa nu aduca nici un fel de prejudicii Beneficiarului/Clientilor Beneficiarului (cladirilor, incaperilor, peretilor, aparaturii existente in cladiri/incaperi, mobilier, etc.). In caz contrar va suporta toate pagubele produse si imputate de Beneficiar/Clientii Beneficiarului. 4. Prestatorul va respecta cerintele legate de mediu si ale procedurilor/instructiunilor de gestionare a deseurilor aplicabile lucrarilor. 10.  Prestatorul se obliga sa pastreze ordinea si curatenia la locul de munca, sa colecteze si sa depozíteze deseurile rezultate in urma efectuarii lucrarii, numai in locurile indicate de Beneficiar/Clientii, Beneficiarului sau sa le colecteze in saci speciali pe care apoi ii preda Serviciilor de salubrizare, acordand o atentie deosebita deseurilor periculoase. 11.  Prestatorul se obliga sa asigure in permanenta, pe toata durata furnizarii serviciilor, deblocarea cailor de acces, a locurilor de munca, prin inlaturarea materialelor si deseurilor rezultate din activitatea proprie, personalul Prestatorului avand obligatia sa respecte delimitarea zonelor de lucru. 12.  Este interzis personalului Prestatorului interventia la instalatiile si utilajele Beneficiarului/Clientilor Beneficiarului atat in zona sa de lucru cat si in exteriorul acesteia. 13.  Personalul Prestatorului va respecta traseele de deplasare stabilite de catre Beneficiar/Clientii Beneficiarului. Este interzisa deplasarea personalului Prestatorului in alte zone ale Beneficiarului/Clientilor Beneficiarului care nu au legatura directa cu desfasurarea activitatii. 14.  Accesul auto este permis numai în zonele convenite de comun acord, conducătorilor auto revenindu-le obligaţia de a se supune controlului, atât la venirea cât şi la plecarea din incinta Beneficiarului/Clientilor Beneficiarului. 15.  Personalul Prestatorului va respecta in mod obligatoriu semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca 16.  Echipamentele care necesita autorizare ISCIR sunt insotite de acest document. Utilizarea mijloacelor de ridicat apartinand Beneficiarului/Clientilor Beneficiarului este STRICT INTERIZSA de catre angajatii Prestatorului.  17.  Personalului Prestatorului ii este interzis sa sustraga bunuri din incinta statiilor apartinand Beneficiarului/Clientilor Beneficiarului si este obligat sa se supuna controlului in cazul unei eventuale suspiciuni privind acest aspect. 18.  Prestatorul este obligat sa se supuna controalelor persoanelor autorizate din cadrul Inspectiei Muncii (respectiv Inspectoratul Teritorial de Munca) cat si sanctiunilor pentru nerespectarea Masurilor de Securitate si Sanatate in Munca avand obligatia: –          sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; –          sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; –          sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; 19.  Prestatorul este obligat sa se supuna controalelor persoanelor autorizate din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta –local. Aceste cerinte vor fi respectate de Prestator in calitate de angajator si de catre toti angajatii/lucratorii din subordine. 20.  Prestatorul este obligat sa opreasca imediat lucrul, sa evacueze personalului din zona periculoasa si sa anunte de indata reprezentantul Beneficiarului/Clientilor Beneficiarului, la constatarea existentei unui loc de munca cu pericol grav si iminent de accidentare. 21.  Prestatorul este obligat sa elimine in cel mai scurt timp posibil neconformitatile constatate si semnalate de Beneficiar/Clientii Beneficiarului in domeniile securitatii si sanatatii in munca, respectiv al situatiilor de urgenta. 22.  Accidentele de munca suferite de lucratorii Prestatorului vor fi comunicate, cercetate si inregistrate de Prestator, in conditiile legii. 23.  Prestatorul va răspunde unilateral în faţa legii in cazul in care este accidentata o terta persoana (cu referire la clienti/public) datorita activitatilor desfasurate de personalul sau, in conformitate cu Contractul de Prestari de Servicii. Prezenta conventie nu substituie actele normative ce legifereaza masurile de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca si situatii de urgenta. Prezenta conventie  pentru securitatea si sănătatea muncii, situații de urgență și protecția mediului este o parte integrantă din fiecare comandă de transport și prin acceptarea comenzii de transport furnizorul de servicii declară că este conștient și acceptă obligațiile și responsabilitatea acestuia prevăzute mai sus. 

Ne bucuram sa te ascultam

Suntem aici pentru a te ajuta

Echipa noastră de experți este pregătită să ofere soluții personalizate pentru nevoile tale de transport și logistică.